Koordinator/e për Manifestime Sportive
Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet në Punë të …
Zyrtar/e për çështje Ligjore dhe Personel
Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet në Punë të …
KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS-Koordinator/e për manifestime sportive
Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet në Punë të …
KONKURS:PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS-ZYRTAR/E PËR ÇËSHTJE LIGJORE DHE PERSONEL
KONKURS:PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS-ZYRTAR/E PËR ÇËSHTJE LIGJORE DHE PERSONELNë bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe …
 KËRKESË PËR OFERTIM:SHËRBIMET HOTELIERE NË PISHINËN E GËRMISË NË PRISHTINË
  SHËRBIMET  HOTELIERE  NË  PISHINËN  E  GËRMISË  NË  PRISHTINË KËRKESË PËR OFERTIMDownload