NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSEVE PUBLIKE

Në bazë të Rregullores së Brendshme, respektivisht Neni 6, pika 5, nënparagrafi a), lidhur me anulimin e konkursit publik, NPL SPORT MARTKETING SH.A, shpall këtë: NJOFTIM Anulohet procedura e...

Koordinator/e për Manifestime Sportive

Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet në Punë të NPL “Sport Marketing” sh.a, Kryeshefi Ekzekutiv RI- SHPALL: K O N K U R S PËR...

Zyrtar/e për çështje Ligjore dhe Personel

Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet në Punë të NPL “Sport Marketing” sh.a, Kryeshefi Ekzekutiv RI-SHPALL: K O N K U R S PËR...

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS-Koordinator/e për manifestime sportive

Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet në Punë të NPL “Sport Marketing” sh.a, Kryeshefi Ekzekutiv shpall: K O N K U R S PËR...

KONKURS:PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS-ZYRTAR/E PËR ÇËSHTJE LIGJORE DHE PERSONEL

KONKURS:PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS-ZYRTAR/E PËR ÇËSHTJE LIGJORE DHE PERSONEL Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet...

 KËRKESË PËR OFERTIM:SHËRBIMET HOTELIERE NË PISHINËN E GËRMISË NË PRISHTINË

  SHËRBIMET  HOTELIERE  NË  PISHINËN  E  GËRMISË  NË  PRISHTINË...

Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve

Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve  Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve  Kandidatet e perzgjedhur jane:. 1. Ganimete Ismaili – 70 pikë2. Ardian Llumnica – 68 pikë3...

Konkurs për 4 anëtarë të Bordit të Drejtorëve të NPL Sport Marketing sh.a

https://2xtac3.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/04/Konkurs-SPORT-MARKETING.pdf...