Statuti i Ndërmarrjes Publike Lokale ”Sport Marketing” SH.A. Prishtinë

Ligji Nr. 04 L-006 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.02 L-123 Për Shoqëritë Tregtare

Ligji nr.05/L-009
Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike
i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin nr.04/L-111

Rregullore për marrëdhëniet në punë

Rregullore për përgjegjësinë disiplinore dhe materiale

Rregullore për sistematizimin e punëve dhe detyrave të punës