NPL SPORT MARKETING SH.A.
Rr. Sylejman Vokshi, nr. 5/A, 10000,  kati i parë
10000 Prishtinë, Kosovë
Tel: 038 704-799
Email: nplsportmarketing@yahoo.com