NJOFTIM PËR ANULIMIN E KONKURSEVE PUBLIKE

Në bazë të Rregullores së Brendshme, respektivisht Neni 6, pika 5, nënparagrafi a), lidhur me anulimin e konkursit publik, NPL SPORT MARTKETING SH.A, shpall këtë:

NJOFTIM

Anulohet procedura e rekrutimit për konkursin me numër prot.43, e hapur me aplikim nga data:05.05.2023 dhe konkursi me nr.prot.45 të datës 08.05.2023 për (2) dy pozita, Koordinator/e për manifestime sportive dhe Zyrtar/e ligjorë dhe personel. Afati i anulimit është zgjatur për shkak se nuk është plotësuar numri i kandidateve te paraparë sipas Rregullores se Brendshme.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *