Koordinator/e për Manifestime Sportive

Në bazë të nenin 8 të Ligjit Nr. 03/L-212 i Punës si dhe në bazë të nenit 5 të Rregullores për Marrëdhëniet në Punë të NPL “Sport Marketing” sh.a, Kryeshefi Ekzekutiv RI- SHPALL:

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS


Titulli i pozitës: Koordinator/e për manifestime sportive

Nr. i referencës: NPL/KES

Titulli i mbikqyrësit: Menaxheri I Departamentit , Kryeshefi Ekzekutiv

Procedura e aplikimit: I jashtëm

Orët e Punës: 40 orë në javë

Kohëzgjatja e emërimit: Me kohë të pacaktuar

Nr. i ekzekutuesve: 1 (një) pozitë

Vendi i punës: Rr. Sylejman Vokshi, nr. 5/A, 10000, kati i parë 10000 Prishtinë, Kosovë.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Merr pjesë në përgatitjen , organizimin dhe realizimin e garave sportive dhe manifestimeve rekreative në ambientet sportive të NPL- së;
 • Vepron në formimin dhe zhvillimin e sistemeve të menaxhimit, motivimit dhe planifikimit të buxhetit në fushën e kulturës fizike dhe sportit;
 • Merret me promovimin dhe marketingun e stileve të jetesës së shëndetshme
 • Koordinon punën e klubeve sportive dhe shoqatave;
 • Ofron ndihmë profesionale në hartimin e akteve normative dhe planeve financiare të klubeve sportive dhe shoqatave;
 • Bashkëpunon me kompani të ndryshme për organizimin e rekreacionit të punonjësve
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e mjeteve themelore dhe inventarit(aseteve);
 • Harton projekte me rëndësi për sportin dhe edukimin fizik me qëllim të gjetjes së burimeve alternative të financimit;
 • Bashkëpunon me Ministritë kompetente dhe struktura tjera qeveritare të cilat meren me sport dhe kulturë fizike;
 • Merr pjesë aktive në ndarjen e terminëve të përdorimit të pishinës , terreneve dhe objekteve tjera të cilat i shfrytëzon NPL;
 • Kryen dhe detyra tjera sipas urdhërit të Menaxherit dhe Kryeshefit;

Shkathtësitë e kërkuara:

– Njohuri për të punuar në kompjuter(Microsoft Office)

– Njohuri e gjuhës angleze

Kualifikimet dhe përgatitja profesionale

Përgatitja shkollore: Master/Bachelor – Fakulteti I Sportit dhe Edukimit Fizik

Përvoja e punës: Të paktën 2 vite përvojë pune në profesion.

Informatë për procedurën e konkurimit

  Aplikantët e interesuar për këtë vend pune duhet të bashkangjesin këto dokumente:

 • Aplikacionin e plotësuar;
 •  CV e aplikantit;
 • Dëshminë e kualifikimit shkollor;
 • Dëshminë mbi përvojën e punës, referencat si dhe certifikata tjera profesionale;
 • Certifikatën nga Gjykata që nuk jeni nën hetime (Valide);
 • Dokumentin e identifikimit – letërnjoftimi i fotokopjuar;
 • Letër Motivuese për pozitën të cilën aplikoni;

Konkursi është i hapur 8 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqet zyrtare të NPL “Sport Marketing” sh.a, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data:26.05.2023 deri më:02.06.2023 si datë e mbylljes së konkursit. Aplikacionin mund ta merrni dhe ta dorëzoni në zyret e NPL SPORT MARKETING SH.A. Rr. Sylejman Vokshi, nr. 5/A, 10000, kati i parë 10000 Prishtinë, Kosovë dhe Email: kpk_sportmarketing@yahoo.com , çdo ditë pune prej orës 08:00 – 16:00. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

Informatat shtesë mund të sigurohen përmes numrit të telefonit: 038-704-779.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *