Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve

Poentimi i kandidatëve për bord të drejtorëve

Kandidatet e perzgjedhur jane:.

1. Ganimete Ismaili – 70 pikë
2. Ardian Llumnica – 68 pikë
3. Flamur Begiri- 65 pikë
4. Dardane Sadiku – 62 pikë

Komisioni Komunal i Aksionarëve , sipas rezultatit të treguar gjatë proceduarve rekrutuse, dhe në bazë të
dokumentacionit që posedon, si kandidati potencial dhe me mundësi zgjedhje për këte vend pune , cakton kandidatin me me se shumti pikë.

Këshilla juridike: Kandidatët e pakënaqur me rezultatin e konkursit, nëse konsiderojnë se u janë shkelur të drejtat e tyre, kanë të drejtë ankese ne afatin prej tetë (8) ditësh, nga dita e publikimit te ketij njoftimi, deri me datë 21.03.2023 (e martë), ora 16:00, duke parashtruar ankesë ne zyret qendrore të N.P.L “Sport Marketing” SH.A.

Prishtine, me 14.03.2023