Konkurs për 4 anëtarë të Bordit të Drejtorëve të NPL Sport Marketing sh.a

https://2xtac3.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2023/04/Konkurs-SPORT-MARKETING.pdf